Splošni pogoji za mobilno aplikacijo BTC City Priložnosti

Ti splošni pogoji določajo delovanje mobilne aplikacije »BTC City Priložnosti« (v nadaljevanju: mobilna aplikacija), pravice in obveznosti Uporabnika ter urejajo razmerje med BTC d.d., Uporabniki in Ponudniki.

Ponudnik mobilne aplikacije je BTC d.d., Šmartinska 152, Ljubljana, matična št.: 5068681000, davčna št.: SI51367971 (v nadaljevanju: BTC d.d.).

Uporabnik je vsaka fizična oseba, ki si mobilno aplikacijo preko izbrane mobilne tržnice naloži na svojo napravo in jo uporablja (v nadaljevanju: Uporabnik).

Naprava je vsak pametni telefon, tablica ali računalnik, ki omogoča nameščanje in delovanje mobilnih aplikacij (v nadaljevanju: naprava).

Ponudnik je pravna ali fizična oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti, ki preko mobilne aplikacije objavlja akcije, ki jih nudi Uporabniku v zvezi s svojimi izdelki ali storitvami (v nadaljevanju: Ponudnik).

Ti splošni pogoji so objavljeni v zavihku »O aplikaciji« v mobilni aplikaciji. Sprejem teh splošnih pogojev pred prvo uporabo mobilne aplikacije je pogoj za uporabo mobilne aplikacije. S sprejetjem splošnih pogojev se šteje, da je Uporabnik seznanjen s splošnimi pogoji, da z njimi soglaša in da pristaja na uporabo mobilne aplikacije v skladu z njimi. BTC d.d. lahko kadarkoli spremeni te splošne pogoje brez predhodnega soglasja Uporabnika. Nadaljnja uporaba mobilne aplikacije po objavi sprememb splošnih pogojev bo mogoča samo, če bo uporabnik sprejel spremenjene splošne pogoje. Spremenjeni splošni pogoji bodo objavljeni v zavihku »O aplikaciji« v mobilni aplikaciji.

Pogoji za uporabo

Mobilno aplikacijo si Uporabnik naloži na svojo napravo preko mobilne tržnice, na kateri je mobilna aplikacija objavljena, in sicer na način in pod pogoji, kot jih določa ponudnik mobilne tržnice.

Uporabnik uporablja objavljeno vsebino na lastno odgovornost in je zavezan upoštevati možnost, da objavljene informacije niso celovite, popolne, točne ali ažurne.

Vsebina mobilne aplikacije

BTC d.d. ne odgovarja za vsebino objavljenih akcij in pravilnost podatkov o akcijah ponudnikov, ki jih prikazuje mobilna aplikacija. Vsaka odgovornost BTC d.d. v zvezi z navedenimi vsebinami je izrecno izključena.

Cena mobilne aplikacije

Mobilna aplikacija je Uporabnikom na voljo brezplačno.

Uporabnik je dolžan plačati prenos podatkov, ki ga Uporabniku zaračuna njegov ponudnik elektronskih komunikacijskih storitev.

Vrste in uporaba zbranih informacij

BTC d.d. v okviru mobilne aplikacije ne pridobiva, zbira, hrani ali kako drugače obdeluje osebnih podatkov Uporabnika.

BTC d.d. ob uporabi mobilne aplikacije začasno shrani naslednje neosebne podatke:

Zgoraj navedene podatke BTC d.d. začasno hrani in obdeluje z namenom izboljšanja uporabniške izkušnje, odpravljanja težav in analize uporabe mobilne aplikacije. Ti podatki ne omogočajo vpogleda v osebne podatke Uporabnika.

Omejitev odgovornosti

Uporabnik uporablja podatke objavljene na mobilni aplikaciji na lastno odgovornost. BTC d.d. ni odgovoren za nikakršno neposredno ali posredno škodo, ki bi Uporabniku nastala zaradi uporabe podatkov ali storitev na mobilni aplikaciji oziroma zaradi morebitnih napak ali netočnih podatkov, ki bi bili tam objavljeni.

BTC d.d. ni odgovoren za nikakršno neposredno ali posredno škodo ali neprijetnosti, ki bi nastale Uporabniku zaradi morebitnih tehničnih težav ali prekinitve delovanja.

BTC d.d. ni odgovoren za kakršnokoli škodo na napravi Uporabnika, ki nastane kot posledica uporabe mobilne aplikacije.

BTC d.d. tudi ni odgovoren za kakršnekoli nepravilnosti ali nezakonitosti, ki bi nastale zaradi neustrezne opreme ali ravnanja Uporabnika.

Uporabnik je seznanjen in se strinja, da:

BTC d.d. je izključno v funkciji posrednika med Uporabniki in Ponudniki. Razmerje, v katerem Uporabnik prejme blago oziroma storitev, Ponudnik pa plačilo, obstaja izključno samo med Uporabnikom in Ponudnikom.